Actievoorwaarden vaderdag

Algemeen

 1. De actie wordt georganiseerd door Autoglans gevestigd en kantoorhoudende te (3902HN) Veenendaal, Einsteinstraat 4 (hierna ‘Autoglans’).
 2. De actie bestaat uit: een online winactie voor leden van Autoglans. Door middel van het meedoen aan de winactie en het achterlaten van uw gegevens via info@autogalns.nl maakt u kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.
 3. De actie start op 17 juni en loopt tot en met 21 juni 2020.
 4. Autoglans is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op Autoglans worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.


Deelname

 1. Alle vrienden (leden) van Autoglans zijn gerechtigd eenmaal aan deze actie deel te nemen.
 2. Deelname is uitgesloten voor:
  (a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;
  (b) alle medewerkers van Autoglans.
 3. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden
 4. Om deel te nemen dient een deelnemer zich gedurende de actieperiode te registreren en de gevraagde (persoons)gegevens achter te laten op info@Autoglans.nl (hierna: de Gegevens’). Autoglans gaat uit van de geldigheid van de gegevens.
 5. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de actie.
 6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 7. Autoglans is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. Autoglans kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Autoglans of derden.


Prijzen

 1. Met de actie kan in totaal 1 prijs worden gewonnen:Poetskist.
 1. Aanwijzing van de winnaar geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument die heeft deelgenomen aan de actie. De trekking van de winnaar vindt voornemens plaats op 14 Juni.
 2. De winnaars worden persoonlijk via de social media kanalen op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen 1 maanden na beëindiging van de actie.
 3. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
 4. Binnen 1 week na bekendmaking van de winnaar zal de prijs aan de winnaar worden overhandigd. Autoglans kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail of huisadres.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.
 6. Over de prijzen is geen kansspelbelasting verschuldigd


Privacy

 1. Autoglas gaat zorgvuldig om met de Gegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van Autoglans kan online worden geraadpleegd
 2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van de gegevens ten behoeve van de actie en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacybeleid van Autoglans.  
 1. De gegevens zullen conform de AVG vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 2. Autoglans mag de verstrekte gegevens gebruiken ten behoeve van de communicatie met/over de prijswinnaars.


Overige

 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Autoglans.Autoglans behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 2. Autoglans besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Autoglans in het leven roepen.
 3. Autoglans, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de actie.
 4. Op de actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. Voor informatie en/of klachten betreffende de actie kunt u zich richten tot Autoglans HRM. Bij vragen over privacy kunt u zich richten tot de functionaris Gegevensbescherming via Autoglans t.a.v. afdeling Gegevensbescherming, Einsteinstraat 4, 3902 HN Veenendaal.